قیمت انواع پروفیل
قیمت روز پروفیل شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال)
هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ ۶ متری هر متر ۲.۴۴ ۲۲۵.۰۰۰
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ ۶ متری ۴.۵ ۲۲۶.۰۰۰
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ ۶ متری ۵.۵ ۲۲۶.۰۰۰
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ ۶ متری ۶.۵ ۲۲۶.۰۰۰
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ ۶ متری ۷ ۲۲۵.۵۰۰
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ ۶ متری ۹.۵ ۲۲۶.۰۰۰
هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ ۶ متری ۹ ۲۲۵.۵۰۰
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ ۶ متری ۱۶ ۲۲۵.۵۰۰
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ ۶ متری ۱۷ ۲۲۵.۰۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ ۶ متری ۱۵ ۲۲۵.۰۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ ۶ متری ۱۹ ۲۲۵.۰۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ ۶ متری ۲۸ ۲۲۵.۰۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ ۶ متری ۲۳ ۲۲۵.۰۰۰
هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ ۶ متری ۲۷ ۲۲۵.۰۰۰