کنترل کیفیت

گروه صنعتی امرتات با بیش از 12 سال تجربه حضور در صنعت در و پنجره دوجداره عایق و اتخاذ سیاست حضور بلند مدت بر مبنای شعار گروه ' بودیم ، هستیم ، خواهیم ماند' کلیه توجه و اهتمام خود را در جهت تولید و عرضه محصولی متناسب با سخت ترین شرایط آب و هوایی کشور در چهارچوب استاندارد های داخلی و بین المللی نموده است .

توجه به تأمین مواد اولیه و استفاده از فرمولاسیون مناسب در کنار آزمایشات سخت گیرانه کنترل کیفیت محصول نهایی منجر به تضمین 10 ساله محصولات گروه صنعتی امرتات تحت پوشش بیمه گردیده است.

بخشی از مواردی که در آزمایشگاه کنترل کیفیت پروفیل های UPVC تولید شده توسط گروه صنعتی امرتات بررسی می شود عبارتند از پارامتر های ذیل:

• اندازه گیری رطوبت مواد اولیه مصرفی
• سنجش چگالی و آنالیز طرح اختلاط
• آزمایش مقاومت سطح پروفیل در دمای 10- سانتیگراد
• مقایسه ابعاد پروفیل با نقشه های تولید استاندارد قالب ها
• سنجش میزان انقباض و انبساط پروفیل در تغییرات دما
• سنجش میزان استحکام نقطه جوش گوشه ها براساس فرمولاسیون تولید
• سنجش میزان یکدستی سطح ظاهری و رنگ پروفیل
• بررسی میزان انحراف سطح پروفیل از خط راست در واحد طول
• اندازه گیری جرم واحد طول